Project Description

میدان دید بینایی

دستگاه پریمتری HUMPHREY جهت تشخیص میدان دید بینایی در بیماری‌های آب سیاه، شبکیه، نارسایی اعصاب بینایی، فشار چشم و … مورد استفاده قرارد می‌گیرد.

دریافت نوبت اینترنتی
مشاوره پزشکی
VF-primetry میدان دید بینایی

تشخیص میدان دید بینایی

VF-primetry میدان دید بینایی