اگر کرونا گرفتیم، چند روز باید در خانه استراحت کنیم؟

اگر به ویروس کرونا مبتلا شدیم چه باید کرد؟