تاریخچه و موقعیت مرکز

مراجعه کنندگان محترم می‌توانند بدون حضور در کلینیک از طریق تلفن گویا – 02149784 – و یا از طریق سایت مرکز به صورت اینترنتی نوبت دریافت کنند.