فوتوفوبیا یا نور هراسی

این مطلب در مورد فوتوفوبیا یا نور هراسی می باشد.