اسامی مسئولين مركز

مسئولین مرکز چشم پزشکی, چشم پزشکی,دکتر افتخاری,دکتر یزدان پرست,مهندس حامد جعفری

مسئولین مرکز چشم پزشکی, چشم پزشکی,دکتر افتخاری,دکتر یزدان پرست,مهندس حامد جعفری


اسامی مسئولین مرکز

رئیس هیئت مدیره آقای دکتر محمد حسین افتخاری
مدیر عامل آقای دکتر فریدون یزدان پرست
عضو هیئت مدیره آقای دکتر سیدعلیرضا علوی
بازرس آقای دکتر حسین نداف نیا
مسئول فنی مرکز آقای دکتر امیر فدایی
مدیر مالي و اداري خانم عبدلي
مدیر پرستاری خانم فاطمه راستکردانی
مسئول IT آقای مهندس جعفری
مسئول پذیرش و ترخیص خانم سکینه رشیدی
سرپرستار اتاق عمل خانم ثریا آسبان
سرپرستار بخش بستری خانم مهری غلامی


افراد آنلاین2
کارشناسان خارج از دسترس